นโยบายการคืนเงิน

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกงาน


เงื่อนไขกรณีของผู้ว่าจ้างมีดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ว่าจ้างไม่ต้องการงานดังกล่าวแล้ว ภายในระยะเวลาการจ้างงานที่ตกลงกับฟรีแลนซ์
  • กรณีที่ 1: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้วมากกว่า 80%  ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 20% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 80%
  • กรณีที่ 2: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 50% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 50% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 50%
  • กรณีที่ 3: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 30% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 70% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 30%
  • กรณีที่ 4: ฟรีแลนซ์ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 90% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 10%
 • ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วนก่อนการจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำการเปลี่ยนบรีฟจนฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการจ้างงานก่อนตกลงรายละเอียดในการว่าจ้างอย่างชัดเจน หรือมีการขอเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่ฟรีแลนซ์ได้ระบุเอาไว้และไม่สามารถทำงานดังกล่าวได้ ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดไม่ครบถ้วนก่อนการจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำการเปลี่ยนบรีฟจนฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้ทำการจ้างงานก่อนตกลงรายละเอียดในการว่าจ้างอย่างชัดเจน หรือมีการขอเพิ่มเติมนอกจากสิ่งที่ฟรีแลนซ์ได้ระบุเอาไว้และไม่สามารถทำงานดังกล่าวได้ สามารถแยกเป็นกรณีได้ดังนี้
  • กรณีที่ 1: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้วมากกว่า 80% ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 10% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 90%
  • กรณีที่ 2: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไป 50% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 40% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 60%
  • กรณีที่ 3: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไป 30% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 60% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 40%
  • กรณีที่ 4: ฟรีแลนซ์ยังไม่ได้เริ่มทำงาน ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 80% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 20%

ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของผลงานยังเป็นของฟรีแลนซ์อยู่ ผู้ว่าจ้างจะไม่สามารถนำงานดังกล่าวไปใช้ได้ หากนำไปใช้จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสามารถฟ้องร้องได้


 • ผู้ว่าจ้างหาย ระหว่างการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หากฟรีแลนซ์ไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้จนถึงกำหนดส่งงานที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้าง ฟรีแลนซ์สามารถแจ้งให้เราตรวจสอบได้ทันที หากทางเราไม่สามารถติดต่อผู้ว่าจ้างได้ภายในระยะเวลา 21 วัน ฟรีแลนซ์จะได้รับเงินตามเงื่อนไขดังนี้
  • กรณีที่ 1: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 50% ของสัญญาจ้างหรือมากกว่า ฟรีแลนซ์จะได้รับเงินเต็มจำนวนสัญญาจ้าง
  • กรณีที่ 2: ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 30% ของสัญญาจ้างหรือมากกว่า ฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน 50%


เงื่อนไขกรณีของฟรีแลนซ์มีดังต่อไปนี้


 • ผู้ว่าจ้างไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ระหว่างการทำงาน หรือฟรีแลนซ์หายตัวไปหลังวันกำหนดส่งงาน 3 วัน
ในระหว่างการว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างไม่สามารถติดต่อฟรีแลนซ์ได้ ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งให้เราตรวจสอบได้ทันที และหากฟรีแลนซ์ไม่ตอบรับผู้ว่าจ้างหรือการตรวจสอบของเราได้ ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวนรวมถึงค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมด้วย

 • ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานดังกล่าวต่อได้ (ด้วยเหตุผลจากฟรีแลนซ์เอง)
ในกรณีที่ฟรีแลนซ์ไม่สามารถทำงานที่ได้รับการว่าจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างหรือฟรีแลนซ์สามารถแจ้งเราได้ โดยที่ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกขอรับเงินคืนเต็มจำนวนรวมถึงค่าดำเนินการ/ค่าธรรมเนียมด้วย  ทั้งนี้สำหรับฟรีแลนซ์ การยกเลิกงานด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการจ้างงานของผู้ว่าจ้างคนอื่นๆได้ในอนาคต

 • ผู้ว่าจ้างไม่พอใจในผลงานของฟรีแลนซ์ หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในผลงานของฟรีแลนซ์ เราสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างลองคุยกับฟรีแลนซ์เพื่อให้ทำการแก้ไขงานดังกล่าว เพื่อให้ได้รับงานตามที่ต้องการ แต่หากทำการแก้ไขแล้วผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งเราถึงปัญหาดังกล่าวได้ โดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของผลงานดังนี้
  • ฟรีแลนซ์ทำการแก้ไขงานตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 50% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 50%
  • ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้วมากกว่า 80% ของสัญญาจ้างผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 60% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 40%
  • ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 50% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 70% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 30% 
  • ฟรีแลนซ์ได้เริ่มงานไปแล้ว 30% ของสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 80% และจ่ายให้กับฟรีแลนซ์ 20% 
  • ผู้ว่าจ้างได้ทำการยกเลิกตั้งแต่ครั้งแรก โดยที่ฟรีแลนซ์ยังไม่ได้ทำการแก้ไขงาน ผู้ว่าจ้างจะได้รับเงินคืน 90% และจ่ายให้ฟรีแลนซ์ 10%
โดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของผลงานดังกล่าวดังนี้:

 • ในการตัดสินคุณภาพงานของฟรีแลนซ์ขึ้นกับคุณภาพผลงานโดยเราจะทำการตรวจสอบความเหมาะสมของผลงานดังกล่าวโดยเทียบเท่ากับผลงานอื่นๆที่ฟรีแลนซ์ได้แสดงเอาไว้ในหน้างานของตัวเอง และดุลพินิจของ Fastwork.co

 • เปอร์เซ็นต์ที่ระบุไปข้างต้นนี้เป็นจำนวนเริ่มต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและพิจารณาเป็นกรณีไป